تهران، ضلع شمالی پارک شهر، خیابان شهید دکتر فیاض بخش، سازمان بهزیستی کشور، طبقه نهم، دبیرخانه مشارکتهای مردمی

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۶۲۰۴۸